Vaše metrologie na klíč

Univerzální měřicí software pro souřadnicové měřicí stroje s optikou, doteky, počítačovou tomografií a multisenzorovými systémy

Měřicí software WinWerth®

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win1.jpg

WinWerth® - rozšíření grafického rozhraní pro interaktivní Měření & Programování

Uživatelsky přátelský 3D měřicí software pro MS Windows 64-bit

• Graficky interaktivní měření (online s CMM)
• Graficky interaktivní programování (offline bez CMM)
• Vytváření, provádění, testování a úprava inspekčních programů
• Přenositelnost programů díky DMIS standardu
• Multi-senzorová podpora v jednom uživatelském prostředí

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win2.jpg

WinWerth® - dynamické skenování kontaktními sondami RENISHAW

Vylepšené dynamické skenování pro zvýšení výkonu

• Nové strategie skenování pro rovinu, válec, kužel, kouli, torus a obecnou plochu s přednastavenými strategiemi
• 3D náhled s interaktivní editací navržené trajektorie
• Skenování přímým, hvězdicovým a naklopeným dotekem
• Skenovací sondy Renishaw SP25/SP600/SP80

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win3.jpg

WinWerth® - HD optické rastrové skenování

Modul pro automatické zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním rozlišením finálního snímku

• Využívá kontinuálního snímání a překládání snímků při pohybu s následným překrytím v pozicích individuálních snímků do celkového obrazu (patent)
• Redukuje časovou náročnost doby měření, stejně tak potřebu na změnu pozice senzoru pro každý prvek
• Redukuje nejistotu měření díky tomu, že pro každé měření je více snímků překryto v rozdílných pozicích

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win4.jpg

WinWerth® - videostream

Modul pro obrazovou dokumentaci měřeného obrobku

• Obraz z kamery se zaznamenává jako soubor videa po celou dobu optického měření
• Samostatné snímky jsou uchovány v bezztrátovém formátu TIF pro pozdější měření bez dílce

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win5.jpg

WinWerth® - 3D-PATCH HDR

Werth 3D-PATCH zvyšuje výkonnost při topografickém měření technikou Focus Variation

• Nejprve jsou zachyceny snímky s rozdílnou ostrostí při pohybu optiky
• Následně je vypočítána pozice zaostření v každé rovině
• Rovina s nejlepší ostrostí je použita k získání ostrého snímku
• Výsledné 3D mračno bodů je připraveno pro další zpracování

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win6.jpg

WinWerth® 3D-BestFit

Modul pro komparaci měřených bodů vůči 3D CAD datům

• Zobrazení odchylek
• Měření maximálních odchylek pro celý dílec či detailní pohledy
• Grafické a numerické zobrazení odchylek za pomocí tolerančního pásu
• Podpora měření s většinou běžných formátů CAD modelů
• Automatické spasování aktuálních dat vůči 3D-CAD-modelu
• Online měření jednotlivých bodů

WinWerth® 2D BestFit

Vylepšené vyrovnání pro rotačně symetrické obrobky

• Obrobky, které jsou až na malé detaily rotačně symetrické, se spolehlivě vyrovnávají pomocí strategie "rotačního vyrovnání (Rotational Fitting)". Rotační osa mračna bodů a CAD modelu musí být pro tento účel vzájemně rovnoběžná (prostřednictvím předchozího hrubého vyrovnání nebo ručního vyrovnání).
• Oblasti, které se odchylují od rotační symetrie, může operátor definovat a přenést je do vyrovnávacího algoritmu jako dodatečné informace v podobě řezných rovin, které je třeba vzít v úvahu

WinWerth® 2D BestFit: rozšíření vyhodnocování tvaru (FTI, FTO)

Do aplikace BestFit byla přidána nová a pro mnoho aplikací užitečná funkce.

• Automatická lokalizace největších nebo nejmenších odchylek od tolerance (bez ohledu na směr uvnitř / vně)

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win8.jpg

WinWerth® 2D-TolenceFit

Modul programu 2D-BestFit pro napasování do tolerančního pásma

• Rozšiřuje možnosti programu 2D-BestFit (patent)
• Napasuje 2D data do globálně nastavené tolerance

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win9.jpg

WinWerth® - online statistika

Modul pro statistické vyhodnocení průběhu měřicího procesu s výstupy:

• Grafu hodnot
• Grafu odchylek
• Rozdělení
Poskytuje grafické výpočty:
• Způsobilosti procesu (CP a CPK)
• Směrodatné odchylky a střední hodnoty
• Rozsah
Výsledný protokol je ve formátu MS Excel

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win10.jpg

WinWerth® - protokoly o měření

Flexibilní protokoly ve stylu kancelářského balíku Office

• Jednotný protokol o měření s tabulkou rozměrů, 2D/3D grafikou, BestFit/ToleranceFit nebo grafikou z měření nástrojů
• Automatické vkládání údajů do záhlaví pomocí WinWerth správce uživatelů a čtečky čárového kódu
• Tabulky s výsledky, grafické soubory s nadpisy v rozličných formátech a pořadí
• Automatická aktualizace výstupu při opakovaných měření

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win11.jpg

WinWerth® - online teplotní kompenzace

Spolehlivá měření i při nespolehlivé teplotě

• Automatická korekce odchylek měření vyplývající z odchylky teploty okolního prostředí vůči referenční teplotě 20° C. Teplota obrobku je měřena v blízkosti měřicí oblasti s obrobkem a výsledek je brán v potaz při vyhodnocení. V případě použití CMM v neklimatizovaném prostředí (výroba, vstupní kontrola atd.), je toto měření teploty vysoce doporučeno
• S teplotním koeficientem obrobku je počítáno v měřicím programu WinWerth po zadání obsluhou

WinWerth® - prvek "Obrobek"

Prvek "Obrobek" umožňuje sdružovat data (např. objem, mračna bodů) a charakteristiky jednoho obrobku.

• Souhrnné vyhodnocení na obrobek se všemi možnými měřen