Vaše metrologie na klíč

Univerzální měřicí software pro souřadnicové měřicí stroje s optikou, doteky, počítačovou tomografií a multisenzorovými systémy

Měřicí software WinWerth®

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win1.jpg

WinWerth® - rozšíření grafického rozhraní pro interaktivní Měření & Programování

Uživatelsky přátelský 3D měřicí software pro MS Windows 64-bit

• Graficky interaktivní měření (online s CMM)
• Graficky interaktivní programování (offline bez CMM)
• Vytváření, provádění, testování a úprava inspekčních programů
• Přenositelnost programů díky DMIS standardu
• Multi-senzorová podpora v jednom uživatelském prostředí

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win2.jpg

WinWerth® - dynamické skenování kontaktními sondami RENISHAW

Vylepšené dynamické skenování pro zvýšení výkonu

• Nové strategie skenování pro rovinu, válec, kužel, kouli, torus a obecnou plochu s přednastavenými strategiemi
• 3D náhled s interaktivní editací navržené trajektorie
• Skenování přímým, hvězdicovým a naklopeným dotekem
• Skenovací sondy Renishaw SP25/SP600/SP80

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win3.jpg

WinWerth® - HD optické rastrové skenování

Modul pro automatické zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním rozlišením finálního snímku

• Využívá kontinuálního snímání a překládání snímků při pohybu s následným překrytím v pozicích individuálních snímků do celkového obrazu (patent)
• Redukuje časovou náročnost doby měření, stejně tak potřebu na změnu pozice senzoru pro každý prvek
• Redukuje nejistotu měření díky tomu, že pro každé měření je více snímků překryto v rozdílných pozicích

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win4.jpg

WinWerth® - videostream

Modul pro obrazovou dokumentaci měřeného obrobku

• Obraz z kamery se zaznamenává jako soubor videa po celou dobu optického měření
• Samostatné snímky jsou uchovány v bezztrátovém formátu TIF pro pozdější měření bez dílce

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win5.jpg

WinWerth® - 3D-PATCH HDR

Werth 3D-PATCH zvyšuje výkonnost při topografickém měření technikou Focus Variation

• Nejprve jsou zachyceny snímky s rozdílnou ostrostí při pohybu optiky
• Následně je vypočítána pozice zaostření v každé rovině
• Rovina s nejlepší ostrostí je použita k získání ostrého snímku
• Výsledné 3D mračno bodů je připraveno pro další zpracování

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win6.jpg

WinWerth® 3D-BestFit

Modul pro komparaci měřených bodů vůči 3D CAD datům

• Zobrazení odchylek
• Měření maximálních odchylek pro celý dílec či detailní pohledy
• Grafické a numerické zobrazení odchylek za pomocí tolerančního pásu
• Podpora měření s většinou běžných formátů CAD modelů
• Automatické spasování aktuálních dat vůči 3D-CAD-modelu
• Online měření jednotlivých bodů

WinWerth® 2D BestFit

Vylepšené vyrovnání pro rotačně symetrické obrobky

• Obrobky, které jsou až na malé detaily rotačně symetrické, se spolehlivě vyrovnávají pomocí strategie "rotačního vyrovnání (Rotational Fitting)". Rotační osa mračna bodů a CAD modelu musí být pro tento účel vzájemně rovnoběžná (prostřednictvím předchozího hrubého vyrovnání nebo ručního vyrovnání).
• Oblasti, které se odchylují od rotační symetrie, může operátor definovat a přenést je do vyrovnávacího algoritmu jako dodatečné informace v podobě řezných rovin, které je třeba vzít v úvahu

WinWerth® 2D BestFit: rozšíření vyhodnocování tvaru (FTI, FTO)

Do aplikace BestFit byla přidána nová a pro mnoho aplikací užitečná funkce.

• Automatická lokalizace největších nebo nejmenších odchylek od tolerance (bez ohledu na směr uvnitř / vně)

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win8.jpg

WinWerth® 2D-TolenceFit

Modul programu 2D-BestFit pro napasování do tolerančního pásma

• Rozšiřuje možnosti programu 2D-BestFit (patent)
• Napasuje 2D data do globálně nastavené tolerance

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win9.jpg

WinWerth® - online statistika

Modul pro statistické vyhodnocení průběhu měřicího procesu s výstupy:

• Grafu hodnot
• Grafu odchylek
• Rozdělení
Poskytuje grafické výpočty:
• Způsobilosti procesu (CP a CPK)
• Směrodatné odchylky a střední hodnoty
• Rozsah
Výsledný protokol je ve formátu MS Excel

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win10.jpg

WinWerth® - protokoly o měření

Flexibilní protokoly ve stylu kancelářského balíku Office

• Jednotný protokol o měření s tabulkou rozměrů, 2D/3D grafikou, BestFit/ToleranceFit nebo grafikou z měření nástrojů
• Automatické vkládání údajů do záhlaví pomocí WinWerth správce uživatelů a čtečky čárového kódu
• Tabulky s výsledky, grafické soubory s nadpisy v rozličných formátech a pořadí
• Automatická aktualizace výstupu při opakovaných měření

https://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor/5b-produkty_dle_druhu/software/win11.jpg

WinWerth® - online teplotní kompenzace

Spolehlivá měření i při nespolehlivé teplotě

• Automatická korekce odchylek měření vyplývající z odchylky teploty okolního prostředí vůči referenční teplotě 20° C. Teplota obrobku je měřena v blízkosti měřicí oblasti s obrobkem a výsledek je brán v potaz při vyhodnocení. V případě použití CMM v neklimatizovaném prostředí (výroba, vstupní kontrola atd.), je toto měření teploty vysoce doporučeno
• S teplotním koeficientem obrobku je počítáno v měřicím programu WinWerth po zadání obsluhou

WinWerth® - prvek "Obrobek"

Prvek "Obrobek" umožňuje sdružovat data (např. objem, mračna bodů) a charakteristiky jednoho obrobku.

• Souhrnné vyhodnocení na obrobek se všemi možnými měřenými geometrickými charakteristikami
• Stav obrobku "dobrý", "špatný" nebo "blízko meze tolerance" lze určit na základě všech specifických geometrických charakteristik
• Vizualizace prvku obrobku probíhá v podobě koule v 3D grafice na pozici obrobku a je barevně označena podle jeho stavu, např. zeleně pro "v toleranci", žlutě pro "blízko meze tolerance" a červeně pro "mimo toleranci"

 

WinWerth® - prvek "Skupina"

Prvek "Skupina" umožňuje sdružování a společné (např. statistické) vyhodnocování prvků jednoho typu, např. geometrických prvků, jako jsou kružnice nebo prvky obrobku.

• Vyhodnocení vybraných charakteristik kombinovaných prvků, jako je minimální/maximální hodnota, střední hodnota, rozsah, směrodatná odchylka
• Zobrazení vybraných hodnot ve výstupním poli

WinWerth® Workpiece Separation
Vícenásobné měření

WinWerth® umožňuje souřadnicovým měřicím strojům s rentgenovou tomografií měřit několik obrobků současně v jednom záběru, takže doba měření jednoho obrobku se výrazně zkracuje, v mnoha případech na několik sekund.

• Automatické rozdělení celkového měřeného mračna bodů na jednotlivá mračna bodů pomocí softwarové funkce "rozdělení obrobků". Rozdělení obrobku lze program také pohodlně naučit v režimu offline
• Automatické přiřazení malých objektů, jako jsou dutiny nebo třísky, k příslušnému obrobku významně zlepšuje úlohy nedimenzionální kontroly
• V přehledovém zobrazení 3D grafiky a v protokolu o měření lze na první pohled vidět stav jednotlivých obrobků pomocí barevného značení
• Spojení několika obrobků do skupiny umožňuje vyhodnocení obrobků nebo skupin obrobků

WinWerth® Scout

Díky výrobně orientovanému uživatelskému rozhraní "Scout" lze výsledky měření snadno zobrazit číselně a/nebo graficky z několika pracovních stanic v celé síti.

• Úlohy měření, které jsou stále zpracovávány, jsou vedeny v seznamu. Seznam obsahuje identifikační číslo úlohy a aktuální stav, například "Úloha zahájena", "Tomografie", "Dotykové měření" nebo "Vyhodnocení"
• Dokončené úlohy jsou automaticky přesunuty do jiného seznamu a barevně označeny podle svého stavu, např. zeleně pro "v toleranci", žlutě pro "blízko meze tolerance" a červeně pro "mimo toleranci"
• Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka

WinWerth® - 3D výběrové okno

Byly vyvinuty nové funkce oken, které usnadňují používání. Na objemu obrobku nebo na měřených bodech vytvořených během měření lze pomocí 3D oken vybrat oblasti, které mají být kontrolovány.

• Dostupná 3D výběrová okna: 3D okno, 3D válec, 3D hranol, 3D potrubí, polygonální okno
• Možnost vícenásobného použití okna
• Příklady použití: vystřihávání a ořezávání mračen bodů a objemů, filtrování dílčích oblastí objemů nebo mračen bodů

WinWerth® - řez 3D objemu

Tato nová funkce nabízí mimo jiné tyto možnosti použití:

• Filtrování dílčích oblastí objemu
• Kontrola otřepů (výběr oblastí, kde se má obrobek zkontrolovat na otřepy).
• Místní výpočet mračna bodů z částečného objemu

WinWerth® - řez mračnem bodů

Tato funkce doplňuje možnosti vyhodnocení měřeného mračna bodů. Ořezávání mračna bodů lze provádět pomocí 2D a 3D oken.

Příklady aplikací:
• Lokální aplikace libovolné operace na část mračna bodů, např. lokální aplikace analýzy tloušťky stěny
• Vyloučení lokálních defektů / závad, např. v oblasti vyhazování, v místě vstřiku, z dalšího opracování

WinWerth® 3D-CAD-Offline® a 3D-CAD-Online®

Měření s několika CAD modely v jedné sekvenci měření

Měření s několika CAD modely nabízí široké možnosti použití.
• V režimu 3D CAD offline® lze používat více CAD modelů současně
- Pro vizuální kontrolu kolize
- Pro CAD-Online® měření obrobku a přípravku pro simulaci tomografie
• Zobrazení všech mračen bodů při měření více dílů včetně přípravku v aplikaci WinWerth® ovládané prostřednictvím aplikace WinWerth® Scout

WinWerth® - současné srovnání různých jmenovitých/skutečných odchylek pomocí barevných map

Nyní lze na jednom obrobku provést několik různých porovnání jmenovitých a skutečných hodnot, a to i v různých vztažných bodech, tyto výsledky lze zobrazit současně.

Příklady použití:
• Zobrazení několika odchylek tvaru přímky nebo povrchu (různá nominální/skutečná srovnání) v jednom znázornění odchylek
• Zobrazení malých lokálních odchylek dílčích oblastí obrobku při současném zobrazení velkých globálních odchylek celého obrobku

WinWerth® - rozšířené možnosti zobrazení hrotů

• Zobrazení odchylek na jmenovité části
• Prezentace odchylek na skutečné části
- Při zobrazení je bod na patě umístěn v mračnu bodů
- Bod hrotu se nachází v mračnu bodů, když je zobrazen
• Zapnutí/vypnutí zobrazení hrotů
 

WinWerth® - další inovace v oblasti 3D grafiky

Do 3D grafiky byly integrovány následující inovace:

• CAD Modely ve formátu STEP lze importovat přímo do programu WinWerth®
• Chcete-li nastavit barevné zobrazení odchylek (toleranční hroty, délka hrotu atd.), dialogové okno zůstane otevřené, dokud jej obsluha aktivně nezavře

WinWerth® PMI

Rozšíření pro měření odchylek polohy

Měření s podporou PMI bylo rozšířeno o některé funkce.
• Výběr odchylky polohy (se zapnutým rozmístěním bodů)
→ Rozmístění bodů/skenovacích drah na tolerovaném prvku a na všech referencích, lze po zpracování jednotlivě upravit
• Provedení stávajícího algoritmu pro vyhodnocení odchylky polohy
• Přenos jmenovité hodnoty a tolerancí z CAD modelu pomocí PMI

WinWerth® - sekvence měření s pokyny pro obsluhu

Tato nová funkce umožňuje obsluze zasahovat do automatického chodu podle potřeby.

• Různé ovládací prvky (měřicí okno, IP filtr, parametry CT, ...) lze odblokovat, aby je bylo možné změnit v případě možného zásahu obsluhy
• Měřicí program se ukládá spolu se změnami a je tak později k dispozici pouhým stisknutím tlačítka

 

WinWerth® OCR (Optical Character Recognition)
Rozpoznávání textu OCR

Textové znaky, řádky a celé textové bloky lze nyní rozpoznávat pomocí softwaru Werth pro zpracování obrazu díky technologii OCR (Optical Character Recognition). K tomuto účelu byl integrován prvek "Text". Nová funkce je k dispozici pro všechny snímače zpracování obrazu a v kombinaci s novým 3D objemovým oknem také pro senzor objemových sekcí.

Příklady aplikací: Pro měření více kavit je možné přiřadit číslo hnízda na obrobku k výsledku měření.
• Automatická volba správného měřicího programu
• Přiřazení výsledků měření k příslušnému obrobku
• Automatický přenos informací aplikovaných na obrobek (např. číslo hnízda) do protokolu o měření

 

WinWerth® - nová struktura projektu

Jako alternativu k současné adresářové struktuře Werth lze vytvořit adresářovou strukturu související s projektem. V tomto případě jsou všechny požadované soubory patřící k příslušnému procesu měření (např. data o objemu, program DMIS, zpráva) uloženy v jedné složce.

• Zjednodušená organizace a správa dat
• Flexibilní ukládání výsledků měření pomocí kompletně spustitelných měřicích programů pro dokumentační účely
• Pohodlné provádění těchto měřicích programů na jiných souřadnicových měřicích strojích nebo vyhodnocovacích počítačích

Multisenzorové systémy - obrysový svazek Contour Bundle WFP®
Zrychlení skenování WFP® 2D

Použitím ultrarychlé kamery (300 Hz) a zrychleného vyhledávání šablon se výrazně urychlilo skenování WFP®

• Kratší doba měření
• Vyšší přesnost měření díky vyšší hustotě bodů

Multisenzorové systémy - zrychlení vyhledávání předlohy

Výpočet pomocí GPU (grafické kartě výkonného počítače) výrazně urychluje hledání předlohy. To umožňuje zkrátit dobu měření, zejména u velmi velkých snímků.

Multisenzorové systémy - obrysový svazek CFL
Zrychlení výpočtu STL z mračen bodů CFL

Použitím nové strategie "Strukturovaná triangulace" s odpovídajícím zadáním parametrů "Faktoru odlehlé hodnoty" a "Faktoru díry" lze urychlit výpočet STL z mračen bodů CFL.

• Faktor odlehlých hodnot se používá pro definovanou eliminaci odlehlých hodnot kolmých k zaznamenané topografii
• Faktor díry se používá k automatickému rozhodování, zda jsou chybějící body v mračnu měřených bodů uzavřené nebo zda jsou v mračnu bodů "díry"

Multisenzorové systémy - 2D CAD Offline®
2D CAD Offline®: Rozšíření o funkci "Multiselection"

Obsluha v režimu 2D CAD Offline® byla dále zjednodušena.

• Vícenásobný výběr (výběr prvků "Přímka" a "Kružnice" a souvisejících parametrů nastavení) automaticky změří odpovídající prvky
• Totéž platí pro 3D CAD Offline® / Online® odpovídajícím způsobem s rovinou, válcem, ...

Multisenzorové systémy – WMS40
Monitorování multisenzorového systému Werth WMS

Při výměně senzoru v systému WMS se kontroluje, zda byl připojen správný senzor. To se provádí během učení, editace a spuštění měřicí sekvence.